ศุกร์. ธ.ค. 2nd, 2022

ชวนทำความรู้จัก สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานป้ายแดง ที่พกประวัติการบริหารในวงการธุรกิจเอกชนมาแบบไม่ธรรมดา และดูเหมือนว่าาจจะเป็นผู้กุมบังเหียนทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลคนใหม่

หลังจากเมื่อวานนี้ (6 สิงหาคม 63) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี ซึ่งประกอบด้วย 1 หน้าเก่า แต่เพิ่มตำแหน่งใหม่คือ ดอน ปรมัตถ์วินัย ที่ได้นั่งควบรองนายกรัฐมนตรีเพิ่ม กับอีก 6 หน้าใหม่

ทั้งนี้ รายชื่อรัฐมนตรีหน้าใหม่ที่เป็นบุคคลนอกวงการเมืองที่มาจากภาคธุรกิจเอกชน มีอยู่ 2 ท่าน คือ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ ปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

Sanook News พามาทำความรู้จักกับ สุพัฒนพงษ์ ซึ่งดูจากตำแหน่งที่ได้รับแล้ว มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเข้ามากุมบังเหียนเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนใหม่แทนที่ของ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกฯ แม้ว่า “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเคยเอ่ยปากว่าตนเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็ตาม

ปัจจุบัน สุพัฒนพงษ์ อายุ 60 ปี เพิ่งจะลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และตำแหน่งกรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อมารับตำแหน่งในรัฐบาลประยุทธ์ 2/2

ก่อนหน้านั้นเคยเป็นประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 59 – มิถุนายน 63 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือน กันยายน 57 – มิถุนายน 63 ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อ ตุลาคม 57 -กันยายน 62

ประวัติการศึกษา
– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– หลักสูตร “การปฏิรูปและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” (Business Revolution and Innovation Network: BRAIN) รุ่นที่ 2/2561 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

– หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

– หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 3/2558 (นธป.3) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

– หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12/2557 สถาบันพระปกเกล้า

– สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

– หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน.4) สถาบันวิทยาการพลังงาน

– หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013, United Kingdom

– หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.50) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

– หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.20) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร Advance Management Program, INSEAD University, France

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 30/2013 และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 131/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านบริหารธุรกิจ) ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

กรรมการในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

กรรมการในสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
กุมภาพันธ์. 2559 – มิถุนายน 2563 ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2557 – มิถุนายน 2563 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2560 – กันยายน 2562 ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

2557 – 2562 กรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited

กุมภาพันธ์ 2558 – กันยายน 2562 กรรมการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์

พฤษภาคม 2558 – กันยายน. 2562 กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี

ธันวาคม 2557 – กันยายน 2562 อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

พฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2562 กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

พฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2562 รองประธานมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้

พฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2561 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2558 – 2561 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พฤศจิกายน 2557 – กรกฎาคม 2560 รองประธานกรรมการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

สนับสนุนโดย แทงบอล

By Kaelyn

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *